smlogoGlossary of Proper Names for History of Tai Chi by Y.K. Wong

Home | History of Tai Chi

English name as used in
History of Tai Chi by Y.K. Wong
Chinese Pinyin
Wah Tor 華 陀 hua2 tuo2
Tai Chi Chuan 太 極 拳 tai4 ji2 quan2
Soft Fist Boxing 柔 拳 rou2 quan2
Pre-Heaven Style 先 天 拳 xian1 tian1 quan2
Post-Heaven Style 後 天 拳 hou4 tian1 quan2
37 Generations Style 三 十 七 世 式 san1 shi2 qi1 shi4 shi4
Small Ninth Heaven 小 九 天 xiao3 jiu3 tian1
Lou Ji 老 子 lao3 zi3
Chang San Feng 張 三 峰 zhang1 san1 feng1
Chen Style 陳 式 chen2 shi4
Chen Hom 陳 鑫 chen2 xin1
Chen Fa Fo 陳 發 科 chen2 fa1 ke1
Juerng Fat 蔣 發 jiang3 fa1
Yang Style 楊 式 yang2 shi4
Yang Low Sim 楊 露 蟬 yang2 lu4 chan2
Yang Ching Po 楊 澄 甫 yang2 cheng2 fu3
Sung Style 孫 式 sun1 shi4
Sung Su Ming 宋 書 銘 song4 shu1 ming2
Wu Jen Chen 吳 鑑 泉 wu2 jian4 quan2
Ke Ji Sao 紀 子 修 ji4 zi3 xiu1
Ying Jao Fan Ji Mun 鷹 爪 番 子 門 ying1 zhua3 fan1 zi3 men2
Hsu Yu Sang 許 禹 生 xu3 yu3 sheng1
Wu Style 吳 式 wu2 shi4
Mo Style 武 式 wu3 shi4
Mo Yu Hseng 武 禹 襄 wu3 yu3 xiang1
Jiu Bow Jan 趙 堡 鎮 zhao4 bao3 zhen4
Chan Chen Ping 陳 清 平 chen2 qing1 ping2
Wong Jung Ngo 王 宗 岳 wang2 zong1 yue4
hie sing hoi hao 起 承 開 合 qi3 cheng2 kai1 he2
Lee Style 李 式 li3 shi4
Hao Style 郝 式 hao3 shi4
Hao Why Jun 郝 為 真 hao3 wei2 zhen1
Sun Lo Tong 孫 祿 堂 sun1 lu4 tang2
Wu Dong Style 武 當 式 wu3 dang1 shi4